Театр «Читiген» готовится к гастролям по Хакасии

0
36

«Читiген» музыка- драма театры, чуuынчах тарап, пiр чылxа тоuынмаан. Аннанар, оyдай полuандох, аалдаuы кjрiгxiлернеy тоuазыuларны пу айдаyох …

source