Акция МВД Хакасии по профилактике мошенничества в селе Аскиз

0
23

Сайбагчылар, кiзiлернi телефон пастыра ханыртып, оларнын банк карталарынан ахча суурып алчатханы удаа пол парадыр. Андаг сайбагларнын …

source